اتاق سه نفره یا Triple که با علامت TPL نشان داده می شود، دارای ۳ تخت تک نفره و یا یک تخت تک نفره و یک تخت دو نفره به هم چسبیده می باشد .